Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 (WMO 1992) is vastgelegd dat iedere school een MR moet hebben. ’t Kofschip heeft ook een MR. In het onderstaande wordt kort aangegeven wat de MR doet en waarvoor u de MR kunt inschakelen.
  
De MR van ’t Kofschip:
 
De MR komt 8 à 10 keer per jaar bij elkaar. De vaste, jaarlijks terugkerende onderwerpen zijn opgenomen in de jaarkalender van de MR en komen verspreid over het cursusjaar aan de orde. Te denken valt hierbij aan het onderwerp financiën, de groepsformatie, de schoolgids, het schoolplan, het mededelingenblad etc.
 
De agenda wordt aangevuld met onderwerpen die betrekking hebben op de stand van zaken in en om de school.
 
De MR controleert het beleid van de school en adviseert de directie. Hiermee kan de MR invloed uitoefenen op de gang van zaken in de school.
 
Bevoegdheden van de MR:
 
De MR heeft adviesbevoegdheid. Dit houdt in, dat de directie serieus moet reageren op elk advies van de MR. Niet elk advies hoeft overgenomen te worden.
 
De MR heeft ook instemmingsrecht. Over onderwerpen waarop het instemmingsrecht van toepassing is, kan de directie geen besluiten nemen zonder de MR te raadplegen.
 
De MR probeert ouders en leerkrachten te betrekken bij de school en het schoolbeleid. De vergaderingen zijn openbaar, u bent dus van harte welkom. Onderdelen van de vergaderingen waar over personen wordt gesproken zijn niet openbaar. Op deze website worden de vergaderdata van de MR vermeld. Ook de agenda van de eerstkomende vergadering en het verslag van de laatstgehouden vergadering komen op de website.
 
De MR bestaat uit 6 leden, 3 vertegenwoordigers van de ouders en 3 leerkrachten.  

​Het emailadres van de MR: MRKofschip@bskofschip.nl 

Samenstelling van de MR:   

  

Oudergeleding:  
   

 

 

voorzitter:
​Martijn van Pelt

  secretaris:
Wendy Kant

  

 
 
 


 

   
   
Personeelsgeleding:  
  Naomi Vos
  Jeannet Wenas
Mariska van Veen

  

  
Directie *)  
  Directeur: Sandra Kraaijeveld
   
   
   
   
   
   


 


De oudergeleding wordt volgens de wettelijke vastgestelde regels door middel van verkiezingen gekozen. Alle ouders kunnen gebruik maken van hun kiesrecht. Een ouderlid blijft twee jaar in functie. Daarna kan hij/zij zich herkiesbaar stellen. 
 
Onze MR is ook vertegenwoordigd in de GMR. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voert overleg namens alle openbare scholen in Papendrecht met het bestuur van de stichting OPOPS. 
 
U kunt altijd een lid van de MR aanspreken om uw ideëen, vragen een voorstellen kenbaar te maken. 
 
Wij hopen, dat u van dit recht gebruik maakt en hiermee uw betrokkenheid toont.